Sản phẩm chất lượng mình hay dùng vào buổi tối khi chạy deadline. Trước khi chưa biết đến sản phẩm, mình thường hay bị trễ công việc do sức khỏe không đảm bảo. Cảm ơn SONITA đã giup mình hoàn thành tốt công việc được giao.